OpenTheWindows

„Инклузија на деца со попреченост во предучилишното образование“, УНИЦЕФ

Брошура за расположливите ресурси за поддршка на раната интервенција и поддршка на системот на алтернативна и аугментативна комуникација во РСМ

Брошурата за расположливите ресурси за поддршка на раната интервенција и поддршка на системот на алтернативна и аугментативна комуникација во Северна Македонија претставува дополнување на преведениот

More »
„Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Детска Фондација Песталоци

Наша насмевка

„Наместо да се обезбедува нешто поразлично или дополнително за деца кои се соочуваат со тешкотии во нивното учење, инклузивната педагогија се обидува да го прошири

More »
„Инклузија на деца со попреченост во предучилишното образование“, УНИЦЕФ

Потпомогнатата комуникација како метод во раната интервенција — теориски исходи и практични искуства

Со поддршка од канцеларијата на УНИЦЕФ во Северна Македонија Здружението за асистивна технологија „Отворете ги прозорците“ направи превод на македонски јазик и на албански јазик

More »
„Инклузија на деца со попреченост во предучилишното образование“, УНИЦЕФ

Упатство за користење на апликација C-board (Си борд)

Преку проектот „Инклузија на децата со попреченост во предучилишното образование“ поддржан од канцеларијата на УНИЦЕФ а спроведуван од здружението за асистивна технологија „Отворете ги прозорците“

More »
Апликации

Прв женски компјутерски глас на македонски јазик – Сузе (text-to-speech)

Со поддршка од УНИЦЕФ преку проектот „Инклузија на децата со попреченост во предучилишното образование“, во соработка со Факултетот за електротехника и информатички технологии и надворешни

More »
„Инклузија на деца со попреченост во предучилишното образование“, УНИЦЕФ

Важноста на методот „врсничко учење“ за развојот на децата со попреченост во градинките

Верица Мојсовска е воспитувачка која веќе 35 години работи во скопската градинка „Снежана“ – Чаир. Во 1986 година најпрвин се вработила во градинката во Шуто

More »
„Инклузија на деца со попреченост во предучилишното образование“, УНИЦЕФ

Возот на другарството од градинката „Детска Радост“ – Гази Баба

Во детската градинка „Детска Радост“ од Гази Баба, од клонот „Сончогледи“ ни доаѓа убав пример за добра пракса од воспитувачката Виолета Тринческа Ивановска. Таа веќе

More »
„Инклузија на деца со попреченост во предучилишното образование“, УНИЦЕФ

Кругот на доверба од детската градинка „Снежана“ – Чаир

Кругот на доверба е  активност преку која децата во група ги споделуваат своите емоции преку картички. Ова е еден вид Монтесори активност која се користи

More »
Проекти

Проект: „Инклузија на децата со попреченост во предучилишното образование“ поддржан од канцеларијата на УНИЦЕФ

Здружението за Асистивна технологија „Отворете ги прозорците“ со поддршка од националната и регионалната канцеларија на УНИЦЕФ го спроведува проектот „Инклузија на децата со попреченост во

More »
Проекти

Проект: „Инклузија на деца со посебни образовни потреби“ поддржан од Детската Фондација Песталоци

Здружението за асистивна технологија Отворете ги прозорците, од јануари 2020 година започна со реализација на проектот „Инклузија на деца со посебни образовни потреби“. Овој проект

More »