ИЗВРШНА КАНЦЕЛАРИЈА

Маргарита Гулевска

извршна директорка

Прочитајте повеќе

Маргарита Гулевска, извршна директорка

Дипломиран филолог. Има повеќегодишно искуство во граѓанскиот сектор. Таа е активно вклученa во развој, водење и спроведување проекти поврзани со употребата на асистивната технологија, инклузија на ученици со попреченост во образованието и обезбедување услуги во заедницата. Има искуство во подготовка на организациски планови и извештаи, испорака на обуки и истражувања. Учествувала во истражувања за потребата од асистивната технологија во образованието. Автор и ко-автор на неколку публикации и анализи од областа на асистивната технологија и соработката меѓу граѓанскиот сектор и медиумите.

Во „Отворете ги прозорците“ е од јуни 2006.

М-р. Радмила Стојковска Алексова

Прочитајте повеќе

М-р. Радмила Стојковска Алексова

Радмила е раководителка на Центарот за асистивна технологија при Отворете ги прозорците. Долгогодишната работа во здружението и активното вклучување во проектните и активностите на сервисната служба, го надградуваат нејзиното првично образование од областа на специјална едукација и рехабилитација.

Таа е обучувач, автор на повеќе прирачници и публикации од областа на инклузивно образование и асистивна технологија, но и активен учесник и спроведувач на истражувања во оваа област. Радмила има искуство и како предавач по предметот Асистивна технологија, на Државниот универзитет во Тетово, за студентите од групата на специјална едукација и рехабилитација.

М-р. Maрија Велиновска Велковска

Прочитајте повеќе

М-р. Maрија Велиновска Велковска

Марија (специјален едукатор и рехабилитатор) е дел од тимот на Отвортете ги прозорците од 2012 година. Од самиот почеток е вклучена во директна работа со корисници на центарот каде што дава индивидуална поддршка на лица со различен тип на попреченост, поддршка на наставниците и на семејствата. Практичното искуство во центарот и можноста да се применат различни асистивни средства со голем број на корисници и овозможува вклучување и во проектни задачи. Таа е креатор на обуки и обучувач во областа на асистивна технологија и инклузивно образование. Дел е и од истражувачки тим кој работи во истата област. Марија има искуство и во креирање на пристапни едукативни содржини за деца со различен тип на попреченост. Искуството го пренесува и во повеќе работни групи кои работат на развој на пристапен едукативен софтвер.

Кристијан Лазарев

Хаб ИТ координатор/web accessibility tester

Прочитајте повеќе

Кристијан Лазарев

Кристијан во „Отворете ги прозорците“ работи од септември 2019-тата година. Покрај главните задачи за тестирање на веб-пристапност и за координирање на програмата Хаб ИТ, во поголема или во помала мера, тој активно е вклучен и во останатите тековни и проектни активности на Здружението, особено онаму каде што тој како лице со попреченост (целосно оштетен вид) може да го сподели неговото практично искуство од областите асистивна технологија и специјална едукација и рехабилитација.

М-р Марија Цакиќ

Прочитајте повеќе

М-р Марија Цакиќ

Марија како специјален едукатор стана дел од тимот на „Отворете ги прозорците“ во септември 2018 година. Таа има долгогодишно искуство како едукатор во индивидуална работа со деца со попреченост и поддршка на нивните семејства. Истовремено, во Здружението за асистивна технологија учествува и во организирање работилници наменети за родителите и е вклучена во рамки на проектни активности кои се реализираат со цел да се даде поддршка на наставниците и стручните соработници за успешно спроведување на процесот на инклузија. 

Драгана Дојчиновска

Прочитајте повеќе

Драгана Дојчиновска

Драгана Дојчиновска работи како клинички логопед во Центарот за асистивна технилогија од декември 2017 година.  Вклучена е во директна работа со корисниците кои ја добиваат поддршката преку стандарден начин на работа но и преку асистивната технологија. Целта на ваквата поддршка е развивање на говор, подобрување на комуникација и правилна артикулација на гласовите.

М-р Миропи Трајкова

Прочитајте повеќе

М-р Миропи Трајкова

Дипломиран еконимист и магистер по маркетинг, а во здружението е ангажирана во оделот  финансии и администрција од 2021 година. Овластен сметководител и соработник за финансии, со работно искуство во приватниот сектор, своето искуство успешно го пренесува и имплементира на проектите на кои моментално работи.

Филантроп и алтруист.

Кренар Ќоку

Fundriser/PR

Прочитајте повеќе

Кренар Ќоку

Кренар започна со работа во „Отворете ги прозорците„ на почеток на 2020та година како соработник за обезбедување фондови од локални донатори и односи со јавноста.  Преку креирање на иновативни настани и кампањи како и преку состаноци со локални бизнис компании, Кренар обезбедува донации за нашето здружение. Тој исто така учествува во медиумски гостувања како и спрема различни промотивни материјали со цел да ја зголеми свеста за нашата работа пред јавноста. 

Ѓорге Јанев

Прочитајте повеќе

Ѓорге Јанев

Ѓорге е дипломиран економист, во здружението е хонорарно ангажиран од 2017 година, и го води одделот за администрација и финансии. Има долгогодишно искуство на раководни позиции, во водење на фондовски финансии во граѓанскиот сектор. Во текот на својот ангажман во граѓанскиот сектор еден период е и координатор на економска програма и учествува и во истражување за жените и невработеноста, и положбата на жените на пазарот на трудот, во соработка со  Сојузот на Синдикати на Македонија. Доаѓа од приватниот сектор каде е редовно вработен, но граѓанскиот активизам му е и човечки и професионален предизвик.

Владимир Јаќимовски

финансии и администрација

Прочитајте повеќе

Владимир Јаќимовски

Владимир Јаќимовски е во „Отворете ги прозорците“ од почетокот на 2020 година, како соработник за финансии и администрација. Тој ја води тековната финансиска и административна евиденција, учествува во подготовка и следење на буџетите, финансиските извештаи, планови и цели на здружението.

Софија Стојановска

Прочитајте повеќе

Софија Стојановска

Софија Стојановска е специјален едукатор и рехабилитатор кој има претходно искуство со работа со деца со попреченост, деца со типичен развој и работа на проекти од меѓународни организации на теми поврзани со деца, лица со попреченост, како и истражувања од областа на здравје и добросостојба на жени и деца. Себе си се смета за алтруист и човек на кого од исклучителна важност му е детскиот раст и развој и насочена е кон работа токму на оваа проблематика.

Гордана Благојевска

Прочитајте повеќе

Гордана Благојевска

Гордана Благојевска е специјален едукатор и рехабилитор, магистрант во областа на Интелектуална попреченост и аутизам. Има повеќегодишно искуство во индивидуална работа со деца на школска возраст, како и во раната интервенција.  Учествува во проекти за промовирање и воведување на асистивната технологија во различни сфери од општественото живеење на лицата со попреченост. Се има здобиено со неколку интернационални сертификати, како и учество на повеќе конференции, семинари и работилници.