ИЗВРШНА КАНЦЕЛАРИЈА

Маргарита Гулевска

извршна директорка

Прочитајте повеќе

Маргарита Гулевска, извршна директорка

Дипломиран филолог. Има повеќегодишно искуство во граѓанскиот сектор. Таа е активно вклученa во развој, водење и спроведување проекти поврзани со употребата на асистивната технологија, инклузија на ученици со попреченост во образованието и обезбедување услуги во заедницата. Има искуство во подготовка на организациски планови и извештаи, испорака на обуки и истражувања. Учествувала во истражувања за потребата од асистивната технологија во образованието. Автор и ко-автор на неколку публикации и анализи од областа на асистивната технологија и соработката меѓу граѓанскиот сектор и медиумите.

Во „Отворете ги прозорците“ е од јуни 2006.

М-р. Радмила Стојковска Алексова

раководителка на Центар за асистивна технологија

Прочитајте повеќе

М-р. Радмила Стојковска Алексова

Радмила е раководителка на Центарот за асистивна технологија при Отворете ги прозорците. Долгогодишната работа во здружението и активното вклучување во проектните и активностите на сервисната служба, го надградуваат нејзиното првично образование од областа на специјална едукација и рехабилитација.

Таа е обучувач, автор на повеќе прирачници и публикации од областа на инклузивно образование и асистивна технологија, но и активен учесник и спроведувач на истражувања во оваа област. Радмила има искуство и како предавач по предметот Асистивна технологија, на Државниот универзитет во Тетово, за студентите од групата на специјална едукација и рехабилитација.

М-р. Maрија Велиновска Велковска

СПЕЦИЈАЛЕН ЕДУКАТОР И РЕХАБИЛИТАТОР

Прочитајте повеќе

М-р. Maрија Велиновска Велковска

Марија (специјален едукатор и рехабилитатор) е дел од тимот на Отвортете ги прозорците од 2012 година. Од самиот почеток е вклучена во директна работа со корисници на центарот каде што дава индивидуална поддршка на лица со различен тип на попреченост, поддршка на наставниците и на семејствата. Практичното искуство во центарот и можноста да се применат различни асистивни средства со голем број на корисници и овозможува вклучување и во проектни задачи. Таа е креатор на обуки и обучувач во областа на асистивна технологија и инклузивно образование. Дел е и од истражувачки тим кој работи во истата област. Марија има искуство и во креирање на пристапни едукативни содржини за деца со различен тип на попреченост. Искуството го пренесува и во повеќе работни групи кои работат на развој на пристапен едукативен софтвер.

Кристијан Лазарев

Проектен асистент

Прочитајте повеќе

Кристијан Лазарев

Кристијан во „Отворете ги прозорците“ работи од септември 2019-тата година. Покрај главните задачи за тестирање на веб-пристапност и за координирање на програмата Хаб ИТ, во поголема или во помала мера, тој активно е вклучен и во останатите тековни и проектни активности на Здружението, особено онаму каде што тој како лице со попреченост (целосно оштетен вид) може да го сподели неговото практично искуство од областите асистивна технологија и специјална едукација и рехабилитација.

Драгана Дојчиновска

логопед

Прочитајте повеќе

Драгана Дојчиновска

Драгана Дојчиновска работи како клинички логопед во Центарот за асистивна технилогија од декември 2017 година.  Вклучена е во директна работа со корисниците кои ја добиваат поддршката преку стандарден начин на работа но и преку асистивната технологија. Целта на ваквата поддршка е развивање на говор, подобрување на комуникација и правилна артикулација на гласовите.

Ѓорѓе Јанев

дипломиран економист

Прочитајте повеќе

Ѓорѓе Јанев

Ѓорге е дипломиран економист, во здружението е хонорарно ангажиран од 2017 година, и го води одделот за администрација и финансии. Има долгогодишно искуство на раководни позиции, во водење на фондовски финансии во граѓанскиот сектор. Во текот на својот ангажман во граѓанскиот сектор еден период е и координатор на економска програма и учествува и во истражување за жените и невработеноста, и положбата на жените на пазарот на трудот, во соработка со  Сојузот на Синдикати на Македонија. Доаѓа од приватниот сектор каде е редовно вработен, но граѓанскиот активизам му е и човечки и професионален предизвик. 

Владимир Јаќимовски

финансии и администрација

Прочитајте повеќе

Владимир Јаќимовски

Владимир Јаќимовски е во „Отворете ги прозорците“ од почетокот на 2020 година, како соработник за финансии и администрација. Тој ја води тековната финансиска и административна евиденција, учествува во подготовка и следење на буџетите, финансиските извештаи, планови и цели на здружението.

Миропи Трајкова

финансии и администрација

Прочитајте повеќе

Миропи Трајкова

Дипломиран еконимист и магистер по маркетинг, а во здружението е ангажирана во оделот финансии и администрција од 2021 година. Овластен сметководител и соработник за финансии, со работно искуство во приватниот сектор, своето искуство успешно го пренесува и имплементира на проектите на кои моментално работи.

Филантроп и алтруист.

Софија
Стојановска

специјален едукатор и рехабилитатор/соработник за обезбедување фондови

Прочитајте повеќе

Софија Стојановска

Софија Стојановска е специјален едукатор и рехабилитатор кој има претходно искуство со работа со деца со попреченост, деца со типичен развој и работа на проекти од меѓународни организации на теми поврзани со деца, лица со попреченост, како и истражувања од областа на здравје и добросостојба на жени и деца. Себе си се смета за алтруист и човек на кого од исклучителна важност му е детскиот раст и развој и насочена е кон работа токму на оваа проблематика.

Гордана Благојевска

специјален едукатор и рехабилитатор

Прочитајте повеќе

Гордана Благојевска

Гордана Благојевска е специјален едукатор и рехабилитор, магистрант во областа на Интелектуална попреченост и аутизам. Има повеќегодишно искуство во индивидуална работа со деца на школска возраст, како и во раната интервенција.  Учествува во проекти за промовирање и воведување на асистивната технологија во различни сфери од општественото живеење на лицата со попреченост. Се има здобиено со неколку интернационални сертификати, како и учество на повеќе конференции, семинари и работилници.

Данче Тодоровска

специјален едукатор и рехабилитатор

Прочитајте повеќе

Данче Тодоровска

Данче Тодоровска е специјален едукатор и рехабилитатор кој од 2016 година работи во својот професионален домен со корисници со различен вид на посебни образовни потреби (попреченост). Има повеќегодишно искуство во рана интервенција и сензорна итеграција, а учествувала и во образовниот процес како асистент. Таа ентузијастично се насочува кон надоградување на своите професионални вештини со цел да им понуди на лицата со попреченост алтернативни начини за полесно функционирање во секојдневниот живот.