Zyra Ekzekutive

Margarita Gulevska

Drejtoreshë Ekzekutive

Lexoni më shumë

Margarita Gulevska, drejtoreshë ekzekutive

Filolog i diplomuar. Ajo ka përvojë shumë vjeçare në sektorin civil. Është e përfshirë në mënyrë aktive në zhvillimin, menaxhimin dhe zbatimin e projekteve që lidhen me përdorimin e teknologjisë asistive, përfshirjen e nxënësve me aftësi të kufizuara në arsim dhe ofrimin e shërbimeve në komunitet. Ka përvojë në përgatitjen e planeve dhe raporteve organizative, dhënien e trajnimeve dhe kërkimeve. Ajo ka marrë pjesë në një kërkim mbi nevojën për teknologji asistive në arsim. Autor dhe bashkautor i disa botimeve dhe analizave në fushën e teknologjisë asistive dhe bashkëpunimit midis shoqërisë civile dhe mediave.

Ajo ka qenë në “Hapni dritaret” që nga qershori 2006.

Mr. Radmilla Stojkovska Aleksova

Lexoni më shumë

Mr. Rdamilla Stojkovska Aleksova

Radmila është kreu i Qendrës për Teknologji Asistive në Open Windows. Puna afatgjatë në shoqatë dhe përfshirja aktive në projektet dhe aktivitetet e shërbimit, përmirësojnë arsimin e saj fillestar në fushën e edukimit special dhe rehabilitimit.

Ajo është një trajnere, autore e disa manualeve dhe botimeve në fushën e arsimit gjithëpërfshirës dhe teknologjisë asistive, por edhe një pjesëmarrëse dhe studiuese aktive në këtë fushë. Radmilla gjithashtu ka përvojë si ligjëruese për teknologjinë asistive, në Universitetin Shtetëror në Tetovë, për studentët nga grupi i arsimit dhe rehabilitimit special.

Mr. Marija Velinovska Velkovska

Lexoni më shumë

М-р. Maрија Велиновска Велковска

Marija (edukatore dhe rehabilituese speciale) është pjesë e ekipit Open the Windows që nga viti 2012. Që në fillim, ajo është e përfshirë në punën drejtpërdrejt me përdoruesit e qendrës ku ofron mbështetje individuale për personat me lloje të ndryshme të aftësisë së kufizuar, mbështetje për mësuesit dhe familjet. Përvoja praktike në qendër dhe aftësia për të aplikuar një sërë pajisjesh asistive me një numër të madh përdoruesish mundëson përfshirjen e saj në detyrat e projektit. Ajo është krijuese dhe trajnuese në fushën e teknologjisë asistive dhe arsimit gjithëpërfshirës. Ajo është gjithashtu pjesë e një ekipi kërkimor që punon në të njëjtën fushë. Marija gjithashtu ka përvojë në krijimin e përmbajtjes arsimore të arritshme për fëmijët me lloje të ndryshme të aftësisë së kufizuar. Ajo ndan përvojat me disa grupe pune që punojnë në zhvillimin e një programi arsimor të arritshëm.

Kristijan Lazarev

HAB IT koordinator/ web accessibility tester

Lexoni më shumë

Kristijan Lazarev

Kristijan ka punuar në “Hapni Dritaret” që nga shtatori i vitit 2019. Përveç detyrave kryesore të testimit të aksesit në internet dhe koordinimit të programit Hub IT, në një masë më të madhe ose më të vogël, ai është i përfshirë në mënyrë aktive në aktivitete të tjera të vazhdueshme dhe projektuese të shoqata, veçanërisht kur ai si person me aftësi të kufizuara (lloj i dëmtuar plotësisht) mund të ndajë përvojën e tij praktike në fushat e teknologjisë asistive dhe edukimit special dhe rehabilitimit.

Mr. Marija Cakiq

Lexoni më shumë

Mr. Marija Cakiq

Marija si edukatore speciale u bë pjesë e ekipit të “Hapni dritaret” në shtator 2018. Ajo ka përvojë shumëvjeçare si edukatore në punën individuale me fëmijët me aftësi të kufizuara dhe mbështetjen e familjeve të tyre. Në të njëjtën kohë, në shoqatën për teknologji asistive ajo merr pjesë në organizimin e punëtorive për prindërit dhe përfshihet në aktivitetet e projektit që organizohen në mënyrë që të mbështesin mësuesit dhe profesionistët për zbatimin e suksesshëm të procesit të përfshirjes.

процесот на инклузија. 

Dragana Dojçinovska

Lexoni më shumë

Dragana Dojçinovska

Dragana ka punuar si terapiste klinike e të folurit në Qendrën për Teknologji Asistive që nga Dhjetori 2017. Ajo është e përfshirë në punën drejtpërdrejt me përdoruesit që marrin mbështetje përmes një mënyre standarde të punës, por edhe përmes teknologjisë ndihmëse. Qëllimi i kësaj mbështetjeje është të zhvillojë vokalizimin, komunikimin dhe artikulimin e duhur të zërave.

Vladimir Jaqimovski

finansa dhe administratë

Lexoni më shumë

Владимир Јаќимовски

Vladimir Jakimovski ka qenë në “Hape Dritaret” që nga fillimi i vitit 2020, si bashkëpunëtor për financa dhe administratë. Ai mban evidenca financiare dhe administrative aktuale, merr pjesë në përgatitjen dhe monitorimin e buxheteve, raporteve financiare, planeve dhe qëllimeve të tjera të shoqatës.

Кренар Ќоку

Fundriser/PR

Прочитајте повеќе

Кренар Ќоку

Кренар започна со работа во „Отворете ги прозорците„ на почеток на 2020та година како соработник за обезбедување фондови од локални донатори и односи со јавноста.  Преку креирање на иновативни настани и кампањи како и преку состаноци со локални бизнис компании, Кренар обезбедува донации за нашето здружение. Тој исто така учествува во медиумски гостувања како и спрема различни промотивни материјали со цел да ја зголеми свеста за нашата работа пред јавноста. 

Gjorge Janev

Lexoni më shumë

Ѓорге Јанев

Gjorge është një ekonomist i diplomuar, ka qenë një punonjës me kohë të pjesshme i shoqatës që nga viti 2017 dhe drejton departamentin e administratës dhe financave. Ai ka një përvojë shumëvjeçare në pozicionet menaxheriale, në menaxhimin e financave të fondeve në sektorin civil. Gjatë angazhimit të tij në sektorin civil, ai ishte gjithashtu koordinator i programit ekonomik dhe mori pjesë në hulumtimin mbi gratë dhe papunësinë, dhe pozitën e grave në tregun e punës, në bashkëpunim me Federatën e Sindikatave të Maqedonisë. Ai vjen nga sektori privat ku është i punësuar me punë të vazhdueshme, por aktivizmi qytetar është edhe sfida e tij profesionale.