Прирачници и упатства 

Одстапување во детскиот развој – Прирачник со насоки за родители


 

Примена на информатичката технологија кај деца со аутизам


 

Улогата на асистивната технологија во процесот на индивидуализација на наставата во инклузивните училишта


 

Прирачник за наставници за инклузивни компјутерски практики


 

Како да го направите компјутерот полесен за употреба


 

Прирачник за наставници – Употреба на информатичката технологија во училиштата за децата со посебни потреби


 

Примена на информатичката технологија кај деца со аутизам


 

Пристапна технологија – Водич за едукатори


 

Како да го направите компјутерот полесен за употреба – Големи букви


 

Како да го направите компјутерот полесен за употреба


 

Прирачник за обучувачи за
информатичка технологија кои сакаат
да организираат обука за лица со
оштетен вид


 

Прирачник за основна обука за користење на информатичката технологија за лица со оштетен вид


 

Како да направиш издвоен клик


 

Како да направиш адаптирано глувче


 

Како да направиш адаптиран џојстик

Упатство за cboard

Потпомогната комуникација како метод за рана интервенција МКД

Потпомогната комуникација како метода за рана интервенција АЛБ