ДОНИРАЈ

Донации во Република Северна Македонија

За готовинско плаќање можете да го користите образецот ПП10 (уплатница), а за безготовинско плаќање, образецот ПП30 (налог за пренос).
Без разлика дали ни уплаќате еднократно, или повеќекратно на траен налог, ова се информациите кои треба да ги знаете:

Како да пополните образец ПП10

1. Назив и седиште на уплатувачот:
Вашето име и презиме и адреса
2. Банка на уплатувач:
Во ова поле внесете ја банката од каде што уплаќате
3. Повикување на број:
ЕМБГ
4. Цел на дознака:
Уплата за донација
5. Потпис:
Потпис на физичкото лице кое уплаќа донација во готово
6. Назив и седиште на примач:
Здружение за асистивна технологија „Отворете ги прозорците“ Скопје, ул. 11 Октомври бр. 52А/29 Скопје.
7. Банка на примач:
НЛБ Банка
8. Трансакциска сметка:
210060320360322
9. Шифра на плаќање:
Шифра: 562
10. Износ:
Сумата која што сакате да ја донирате

Уплатница ПП10

Образец ПП10 за уплата на донација на „Отворете ги прозорците“

Како да пополните образец ПП30

1. Назив на налогодавачот:
Назив и адреса на фирмата или Име и презиме на физичкото лице
2. Сметка на налогодавачот:
Број на сметка на фирмата која уплаќа донација или бројот на сметката на физичкото лице
3. Банка на налогодавачот:
Името на банката од која ги праќате средствата.
4. Цел на дознака:
Уплата за донација
5. Повикување на број:
Внесете само 0 (нула)
6. Потпис:
Потпис на овластено лице за плаќања доколку уплаќа правно лице односно потпис на физичкото лице ако донира физичко лице
7. Назив на примачот:
Здружение за асистивна технологија „Отворете ги прозорците“ Скопје, ул. 11 Октомври бр. 52А/29 Скопје.
8. Сметка на примач:
НЛБ Банка
9. Банка на примачот:
210060320360322
10. Износ:
Сумата која што сакате да ја донирате
11. Повикување на број:
Внесете само 0 (нула)
12. Шифра на плаќање:
Шифра: 562

Образец ПП30 за уплата на донација на „Отворете ги прозорците“

Донации надвор од Република Северна Македонија

За уплати, надвор од Република Северна Македонија ќе ви требаат следниве податоци:

Account holder name:
Association for Assistive Technology Open the Windows
Account holder address:
11 Oktomvri Str.No.52A-29 Skopje
Bank name:
NLB Bank
Bank address:
Mother Teresa 1
Type of account (current, savings, etc.):
current
IBAN/Account number:
MK07210701000739921
SWIFT-BIC:
TUTNMK22
Tax ID, if any:
4030005563667