БРОШУРИ

Брошура за расположливите ресурси за поддршка на раната интервенција и поддршка на системот на алтернативна и аугументативна комуникација во Република Северна МакедонијаНашиот едукативен центар
е отворен за сите кои
имаат потреба од стручно
советување и поддршка за
нивната состојба.


About the organization


Инклузија на децата со посебни потреби


Услугите на Хабит се групирани на следниот начин


Услугите на Хабит се групирани на следниот начин


Хабит – Брошура


Во тренд со технологијата


Вклученоста на децата со попреченост во предучилишни установи


10 години од постоењето на “Отворете ги прозорците”


Вклученоста на децата и младите со посебни образовни потреби во редовните средни училишта


Innovation. Inspiration. Integration


Компјутерот – мојот прозорец кон светот


Компјутерот – мојот прозорец кон светот


Компјутерот – мојот прозорец кон светот


Согласност за кумство


Работодавач без бариери


Информатичката технологија е прозорец кон знаење и искуство


Да изградиме свет каде технологијата ќе им овозможи на сите целосно да ги искористат своите способности


Да изградиме свет каде технологијата ќе им овозможи на сите целосно да ги искористат своите способности