„Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Детска Фондација Песталоци

„Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Детска Фондација Песталоци

Во инклузивната средина секое дете има можност да ги развива своите потенцијали

„Секое дете е различно на свој начин и токму таа различност го прави детето посебно. Сите деца имаат специфични потреби, а истовремено и толку многу

More »
„Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Детска Фондација Песталоци

Стипендистот Р.Н. за прв пат ја оствари можноста да биде ученик

Р.Н. е дете на 9 годишна возраст со аутизам и телесна попреченост (потешкотии при движење на левата рака и левата нога). Истиот живее на 7

More »