Проекти

„Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Детска Фондација Песталоци

Развој на нови услуги за поддршка на инклузија преку примена на асистивна технологија

Професионалци од петте училишта со ресурсен центар и од осум центри за поддршка се учесници на дводневната обука за „Примена на асистивната технологија како алатка

More »
Проекти

Проект: „Инклузија на децата со попреченост во предучилишното образование“ поддржан од канцеларијата на УНИЦЕФ

Здружението за Асистивна технологија „Отворете ги прозорците“ со поддршка од националната и регионалната канцеларија на УНИЦЕФ го спроведува проектот „Инклузија на децата со попреченост во

More »
Проекти

Проект: „Инклузија на деца со посебни образовни потреби“ поддржан од Детската Фондација Песталоци

Здружението за асистивна технологија Отворете ги прозорците, од јануари 2020 година започна со реализација на проектот „Инклузија на деца со посебни образовни потреби“. Овој проект

More »
Проекти

SKATE

Проектот SKATE има за цел да влијае на квантитетот и квалитетот на инклузивно рано детско образование во земјите вклучени во проектот (и пошироко), преку генерирање

More »
Проекти

Онлајн Сервисна Служба

Здружението за асистивна технологија „Отворете ги прозорците“, со цел да овозможи континуитет во својата работа со децата со попреченост за време на пандемијата со Ковид-19,

More »