Инклузија на децата со посебни образовни потреби

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Овој проект се реализира со финансиска поддршка од Детска Фондација Песталоци во времетраење од јануари, 2020 до декември 2022 година.  Цел на проектот е децата со посебни образовни потреби активно да учествуваат во општеството, и да имаат подобрен квалитет на живот и подобри образовни можности. Очекувани резултати од овој проект се следните:

  • 300 ученици со посебни образовни потреби, од 10 основни училишта, лоцирани во пет општини да добијат пристап до квалитетно образование;
  • Да се подобри законска регулатива и механизми за инклузивно образование кое ги зема во предвид потребите на сите ученици;
  • Да се зајакнат капацитетите на училиштата, ресурсните центри, центрите за поддршка, сервисните служби, општините и пошироката локална средина за поддршка на инклузиа на децата со посебни образовни потреби;
  • Да се креираат индивидуални модели на инклузија во пет општини согласно ресурсите со кои располагаат општините;
  • Да се зајакнат капацитетите на идните наставници како и професионалните компетенции на училишниот персонал за спроведување инклузивно образование.