Онлајн Сервисна Служба

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Здружението за асистивна технологија „Отворете ги прозорците“, со цел да овозможи континуитет во својата работа со децата со попреченост за време на пандемијата со Ковид-19, во партнерство со УНИЦЕФ и Министерството за труд и социјална политика, во април 2020 година ја креираа платформата Онлајн сервисна служба, на која стручни лица од Здружението „Отворете ги прозорците“, „Креатива Исток“ и „Логомедикус“ нудат високо-квалитетна и индивидуализирана едукација за деца со попреченост.

Преку платформата се испорачуваат четири вида услуги за децата, и тоа: индивидуализирана поддршка за користење компјутер и интернет, рана стимулација на развојот, логопедски услуги и советодавно-консултативна поддршка за родители/старатели. При давањето на услугите се применува пристапот насочен кон личноста (person-centered approach), пристап со кој акцент се става на најдобриот интерес за детето-корисник и неговиот личен развој.