Проект: „Инклузија на децата со попреченост во предучилишното образование“ поддржан од канцеларијата на УНИЦЕФ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Здружението за Асистивна технологија „Отворете ги прозорците“ со поддршка од националната и регионалната канцеларија на УНИЦЕФ го спроведува проектот „Инклузија на децата со попреченост во предучилишното образование“. Овој проект започна во јули 2021 година и трае до април 2022 година.

Со овој проект се придонесува во развојот на системот за инкузија во предучилишното воспитание и образование и во развојот на системот за алтернативна и аугментативна комуникација во нашата држава. Подетално, системот за инклузивно предшколско воспитание и образование беше поддржан преку обезбедување обуки за формирање на инклузивен тим во 10 градинки во државата, се изработи Водич за работа на инклузивните тимови во градинките и центрите за ран детски развој, се обучија 21 стручни соработници преку програмата Mellow Parenting за давање поддршка за вешто родителство, менторски за време на проектот градинките добија индивидуална и групна поддршка, а беа собрани и споделени со јавноста и поголем број позитивни примери на инклузија и инклузивни практики. Од друга страна, пак, системот за алтернативна и аугментативна комуникација беше поддржан преку креирање на првиот македонски женски компјутерски глас „Сузе“, локализирање на комуникаторот Сиборд на македонски и албански јазик, превод на симболите на сетот Mulberry, креирање основен сет со симболи за македонски и албански јазик, превод на стручна литература за рана интервенција и потпомогната комуникација од хрватски на македонски и албански јазик, локализирање на онлајн обука за алтернативна и аугментативна комуникација и обезбедување нејзина самоодржливост, како и спроведување на обука за алтернативна и аугментативна комуникација за 166 вработени од градинки, училишта со ресурсен центар, дневни центри, основни училишта, центри за ран детски развој и вработени во телото за процена на функционалноста. Овие постигнати резултати претставуваат многу добра основа врз која во иднина ќе може да се развиваат системот за инклузивно предучилишно образование и системот за алтернативна и аугментативна комуникација во нашата држава.