Опремување со современа асистивна технологија во пет дневни центри

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Опремување со современа асистивна технологија во пет дневни центри Опремата вклучувашет екрани на допир, асистивни тастатури, тракболи, џоистици, издвоени кликови, смарт сензорни табли, ламинатори за пластифицирање и продукција на картички за комуникација и асистиви помагала за правилно држење на молив. 

Scroll Up