Опремување со современа асистивна технологија во пет дневни центри

Опремување со современа асистивна технологија во пет дневни центри Опремата вклучувашет екрани на допир, асистивни тастатури, тракболи, џоистици, издвоени кликови, смарт сензорни табли, ламинатори за пластифицирање и продукција на картички за комуникација и асистиви помагала за правилно држење на молив.