Оглас за вработување на специјален едукатор и рехабилитатор во Здружението за асистивна технологија „Отворете ги прозорците“ – Скопје

Здружението за асистивна технологија Отворете ги прозорците – Скопје објавува оглас за вработување на специјален едукатор и рехабилитатор.

Дефиниција/Цел на работното место:

Едукаторот работи директно со корисниците на Центарот за асистивна технологија, дава совети и консултативна поддршка на нивните родители, наставници, работодавачи и/или други стручни лица кои работат со корисниците и ја промовира работата на Центарот. Учествува во проекти за поддршка на инклузијата во општеството и промовирање на асистивната технологија.

Работни задачи:

 • директна работа (индивидуална и групна) со корисници на различна возраст и со различен тип попреченост;
 • проценка на потребите на секој корисник од асистивна технологија и прилагоден софтвер;
 • изработка на индивидуална програма за работа на компјутер со корисникот во Центарот, во функција на личниот развој на корисникот;
 • следење и евиденција (документирање) на напредокот и постигнатите резултати на корисникот за време на работата во Центарот;
 • изработка на евалуација за постигнувањата на корисникот согласно индивидуалната програма за работа;
 • комуникација со родителите/старателите на корисниците (деца и млади) и ги информира за напредокот и потешкотиите на корисникот во работата во Центарот;
 • советување и консултативна поддршка на родителите, наставниците, работодавачите и/или други стручни лица кои работат со корисникот во поглед на работа на компјутер и користење интернет надвор од Центарот;
 • учество во проекти за промовирање и воведување на асистивната технологија во различни сфери од општественото живеење на лицата со попреченост, односно проекти за поддршка на инклузијата.

Потребни квалификации:

 • завршено високо образование и стекната диплома (стручна подготовка од VII степен на образование) од областа на специјалната едукација и рехабилитација;
 • активно познавање на англиски јазик;
 • напредно познавање на работа на компјутер;
 • Претходно искуство во следните области:
 • работа со деца и возрасни со различен тип попреченост;
 • проценка на способности;
 • изработка на индивидуална програма, следење и евидентирање (документирање) на забележаните промени и евалуација на индивидуални постигнувања;
 • учество во проектни активности.

Припадници на етничките заедници се охрабруваат да аплицираат на огласот.

Сите заинтересирани кандидати/ки, своите кратки биографии и мотивациони писма да ги испратат, најдоцна до сабота, 15.01.2022 година на следната адреса: vjakjimovski@openthewindows.org.