Shpallje për punësimin e dy rehabilituesve -edukatorëve special në Shoqatën për teknologji asistive “Hapni dritaret” – Shkup

Shoqata për Teknologji asistive Hapni Dritaret – Shkup shpall një njoftim për punësimin e dy educatorëve special dhe rehabilituesve.

Përkufizimi / Qëllimi i vendit të punës:

Edukatori punon drejtpërdrejt me përdoruesit e Qendrës për teknologji asistive, ofron këshilla dhe mbështetje këshilluese për prindërit e tyre, mësuesit, punëdhënësit dhe / ose profesionistë të tjerë që punojnë me përdoruesit dhe promovon punën e Qendrës. Merr pjesë në projekte për të mbështetur përfshirjen në shoqëri dhe për të promovuar teknologjinë asistive.

Detyrat e punës:

 • punë e drejtpërdrejtë (individuale dhe grupore) me përdorues të moshave të ndryshme dhe me lloje të ndryshme të aftësive të kufizuara;
 • vlerësimi i nevojave të secilit përdorues të teknologjisë asistive dhe softuerit personal;
 • zhvillimi i një programi individual për të punuar në kompjuter me përdoruesin në Qendër, në funksion të zhvillimit personal të përdoruesit;
 • monitorimin dhe regjistrimin (dokumentimin) e progresit dhe rezultateve të arritura të përdoruesit gjatë punës në Qendër;
 • përgatitja e një raporti vlerësimi për arritjet e përdoruesit në përputhje me programin individual të punës;
 • komunikimi me prindërit / kujdestarët e përdoruesve (fëmijë dhe të rinj) dhe i informon ata rreth progresit dhe vështirësive të përdoruesit në punën në Qendër;
 • mbështetje këshilluese për prindërit, mësuesit, punëdhënësit dhe / ose profesionistë të tjerë që punojnë me përdoruesin në lidhje me punën me kompjuter dhe përdorimin e internetit jashtë Qendrës;
 • Pjesëmarrja në projekte për promovimin dhe futjen e teknologjisë asistive në sfera të ndryshme të jetës shoqërore të personave me aftësi të kufizuara, pra projekte për të mbështetur përfshirjen.

Kualifikimet e kërkuara:

 • ka përfunduar arsimin e lartë dhe ka marrë diplomën (formim profesional nga shkalla VII e arsimit) në fushën e arsimit special dhe rehabilitimit;
 • njohuri aktive të gjuhës angleze;
 • aftësi të avancuara kompjuterike;

Përvoja e mëparshme në fushat e mëposhtme:

 • punë me fëmijë dhe të rritur me lloje të ndryshme të aftësive të kufizuara;
 • vlerësimi i aftësive;
 • zhvillimi i një programi individual, monitorimi dhe regjistrimi (dokumentimi) i ndryshimeve të vëzhguara dhe vlerësimi i arritjeve individuale;
 • pjesëmarrja në aktivitete projekti.

Të gjithë kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë CV dhe letër motivimi(të dyja në gjuhë maqedonase), jo më vonë se Е Mërkurë – 26 maj 2021 në adresën vijuese: vjakjimovski@openthewindows.org.