Donation Introduction

Бидете Кум на нашето здружение“ Основата на оваа активност е градење долгорочна соработка со локалниот бизнис сектор. Тие што ќе одлучат да станат Kумови на нашето здружение би се согласиле да донираат месечни финансиски средства. Средствата што ќе се донираат ќе бидат наменети за овозможување услови за директна работа со лицата кои доаѓаат во нашиот Центар и на тој начин би допринеле за менување и подобрување на квалитетот на нивниот живот.

Со донации од минатото нашите бесплатни услуги ги имаат искористено повеќе од 600 деца и млади со попреченост. Тртеманот кој го добиваат нашите корисници е индивидуален креиран според потребите и способностите на секоја индивидуа посебно. Центарот го посетуваат деца со церебрална парализа, аутизам, Даунов синдром, дислексија, потешкотии во говорот, слепи и слабовидни деца, деца со потешкотии во учењето.

Наша цел е да ги примиме сите деца и млади со поптреченост кои имаат потреба од нашите услуги земајќи во предвид дека родителите имаат голем финансиски терет за одржување на здравјето на нивните деца, нашите бесплатни услуги се од големо значење за нив.  Месечен износ кој би требало да го издвои родителот за детето, а го добиваат беспалтно, изнесува 6000 денари ( опфаќа 10 часови месечно по два пати неделно).

Во рамки на проектот, секоја фирма што ќе одлучи да стане Кум на некое дете со попреченост, периодично ќе добива информации за неговиот напредок, исто како што добива и родителот. Исто така, предвидени се и настани на кои ќе овозможиме Кумовите да ги запознаат корисниците и нивните родители, но и да ги промовираме донаторите пред пошироката јавност.

За сите дополнителни прашања или појаснувања да се обратите до Кренар Ќоку, одговорен за односи со јавноста, на телефоните (02) 3068 – 630 или 071/ 989 – 822 или преку електронски пат: kqoku@openthewindows.org.  

Се надеваме дека ќе бидете во можност да ја поддржите оваа иницијатива и дека заедно на корисниците на Центарот кои се во социјален ризик ќе им овозможиме пристап до индиви-дуализирана поддршка.