Languages

2017

nнасловна на извештајот
ИЗВЕШТАЈ ОД ИСТРАЖУВАЊЕ: Пристапноста и инклузивноста на судовите во Македонија

2016

насловна на извештајот
Raport: Përvoja e personave me kufizime nga pjesëmarrja në procesin zgjedhor në Maqedoni
насловна на извештајот
Извештај на лицата со попреченост од учеството во изборниот процес во Македонија
насловна на анализата
Што нудите за мене
насловна на извештајот
Извештај од истражување: Процесот на инклузија во предучилишните установи во Oпштина Карпош

2015

насловна на истражувањето
Raport holistik për personat me pengesa në Republikën e Maqedonisë
насловна на извештајот
Холистички извештај за лицата со попреченост во Македонија
насловна на истражувањето
Мониторинг на лични искуства на лицата со попреченост во Република Македонија
насловна на истражувањето
Законите и политиките на Република Македонија во полето на попреченоста
насловна на истражувањето
Известувањето на медиумите за лицата со попреченост

Pages