Languages

Повик за испорака на обуки

Повик за доставување понуди за испорака на скроени обуки и/или практична обука на работно место за зголемување на вработливоста на лица со попреченост

Вовед 

Здружението за асистивна технологија Отворете ги прозорците, бара заинтересирани фирми, организации или експерти/ки за испорака на различен вид обуки и/или практични обуки на работно место со кои би се зголемила вработливоста на група од 40 лица со попреченост. Обуката е во рамки на проектот: Вработување на лица со попреченост – одржлив модел, финансиран од Европската Унија, а спроведуван од Отворете ги прозорците во партнерство со Конект. Целта на проектот е да поттикне еднакво и активно вклучување на лицата со попреченост на отворениот пазар на трудот преку: Подобрена вработливост и пристап на отворениот пазар на трудот за лицата со попреченост; Зајакнати капацитети на компаниите да нудат пристапни работни места; и Подобрено информирање за потребите, можностите и придобивките од вработувањето лица со попреченост. За учество на скроените обуки се избрани 40 лица со различен вид попреченост (телесна, интелектуална, оштетување на вид, оштетување на слух, комбинирана и неисклучувајќи друг вид попреченост), кои веќе поминаа обука за развивање „меки вештини“ за вработување.

 

Опис на работните задачи

Главната цел на ангажманот е испорака на скроени обуки кои се во функција на зајакнување на капацитетите и зголемување на можностите за вработување и пристап до пазарот на труд на лицата со попреченост. Спроред претходно извршена проценка на секој кандидат, потребна е испорака на следниве обуки и/или практични обуки на работно место:  

Обуки:

1. Архивско работење и програми за евидентирање;

2. ИТ вештини (основно/напредно ниво спред потребите на секој кандидат);

3. Комуникациски и презентациски вештини и управување со време и приоритети

4. Креативен дизајн;

5. Курс по англиски (основно/напредно ниво спред потребите на секој кандидат);

6. Раководење со проектен циклус; и

7. Обука за фудбалски тренер. 

Практична обука во: 

1. печатарска индустрија;

2. текстилна индустрија;

3. козметичка индустрија;

4. услужна дејност (маркети или сл.); и

5. установа каде се применува физиотерапија.

*Добредојдени и останати понуди од други индустрии и гранки.

Големината на групите зависи од бројот на кандидати за секоја специфична обука. Иако кандидатеите може да бидат дел од поголема група во која се спроведува соодветната обука/курс, се очекува содржината и оценката на обука да биде испорачана преку методологија која ќе биде прилагодена на потребите на секој учесник и да обезбеди висок степен на негова/нејзина интеракција и активно вклучување.

 

Договор и надоместок за компанијата, организацијата или експертите 

Ангажманот се заснова на плаќање по испорачана скроена обука или реализирана практична обука на работно место за секое лице со попреченост.

Ангажманот ги вклучува следниве специфични обврски:

          - Подготовка на програма и содржина на обуката;

          - Прилагодување на програмата и содржина на обуката заедно со експерт ангажиран од Отворете ги прозорците;

          - Спроведување на програмата; и

          - Развој на инструмент за оценка на стекнати знаења.  

Потребни квалификации

Заинтересирани фирми, организации или експерти/ки треба да поседуваат:

          - Докажано искуство во дизајнирање, прилагодување и спроведување обуки со користење на интерактивни методи за учење на различни целни групи;

          - Експертиза од областа во која се конкурира и подобрување на општата вработливост;

          - Искуство во работа со лица со попреченост ќе се смета за предност.

Потребна документација

Понудата треба да го содржи следново:

          - Биографија на компанијата, организацијата, експертот/ката (CV);

          - Писмо за интерес; и

          - Референтна листа на одржани обуки која треба да ги вклучи нарачателот, темата и целната група

 Кандидатот/ката може да се пријави за спроведување на еден или повеќе различни видови обуки и/или обезбедување практична обука на работно место.

 

Критериуми за избор

Критериум за избор на обучувачите се:

           - Експертиза во областа - 50 бодови

           - Претходно искуство во развивање и испорака на обука - 50 бодови 

 

Рок за пријавување

Пријавите со придружната документацијата треба да се достават најдоцна до 24.02.2017 година по електронска пошта на: vjovanova@openthewindows.org.