Languages

2017

Повик за испорака на обуки
Повик за доставување понуди за испорака на скроени обуки и/или практична обука на работно место за зголемување на вработливоста на лица со попреченост

2016

CV на учесниците на обуките за меки вештини
Формулар за пријавување на Професионална Биографија - CURRICULUM VITAE (CV) на учесниците на обуките за меки вештини
Повик за обучувачи/чки
Повик за обучувачи/чки за спроведување на еднодневна обука за меки вештини на лица со попреченост
Обуки за наставници
Обуки за наставници за работа со ученици со посебни образовни потреби
Повик за обука
Формулар за пријавување на учесници и обука за основни вештини за вработување на лица со попреченост